Cây thử khói và nhiệt HORING

5,465,000

Cây thử khói và nhiệt HORING

Thông tin tham khảo về sản phẩm Cây thử khói và nhiệt HORING

Sản phẩm sử dụng để test đầu báo nhiệt và đầu báo khói.

Dụng cụ rất linh hoạt.

Có thể mở rộng từ 1.44m đến 5 m.