Túi sơ cứu loại C

Túi sơ cứu loại C

Anh thư chuyên cung cấp túi sơ cấp cứu 

Thông thường mỗi công ty sẽ trang bị các túi sơ cấp cứu để phù hợp với nhu cầu người sử dụng có quy mô khác nhau

Túi Y tế loại A phù hợp cho khoảng : ≤ 25 người lao động: Có ít nhất 1 túi sơ cứu loại A.

Túi Y tế loại B phù hợp cho khoảng Từ 26 – 50 người lao động: Có ít nhất 1 túi sơ cứu loại B

Túi Y tế loại C phù hợp cho khoảng Từ 51 – 150 người lao động: Có ít nhất 1 túi sơ cứu loại này